Search
Close this search box.

افسردگی در کمین مادران خانه دار

مادری و خانه داری کار آسانی نیست، اصلاً مادر بودن  اساساً یک کار روزانه بیست و چهار ساعته است که هرگز به پایان نمی رسد. مرتفع کردن نیازهای فرزندان شما در تمام طول روز و  داشتن بی خوابی های شبانه تکرار شونده  به راحتی می تواند شما را از پا بیندازد. وقتی فرزندان شما اولویت […]