Search
Close this search box.

مزایای تماس پوست به پوست با نوزاد تازه متولد شده شما

قبل از تولد ، نوزادان به اندازه کافی و زیادی به مادرشان نزدیک هستند. آنها از مادر  گرما ، غذا ، محافظت و اکسیژن دریافت می کنند. هنگام زایمان ، نوزادان ناگهان خود را از ضروریات زندگی جدا می کنند. مطالعه پس از مطالعه نشان داده است كه مزایای بسیار خوب و زیادی برای نوزادانی […]